Utdelning och bolagsstämmor i Coronatider

Kanton / Artiklar / Utdelning och bolagsstämmor i Coronatider

Artikel

25 mar 2020

Det nya coronavirusets framfart i världen och spridningen av sjukdomen covid-19 lämnar ingen oberörd. Osäkerhet kring de konsekvenser som utbrottet kommer att ha för verksamheten på kort och lång sikt är aktuell för alla bolag oavsett bransch. Frågorna är många och sträcker sig högt som lågt. Inför kommande stämmosäsong är frågor gällande utdelning och olika lösningar inför stämman aktuella för många bolag.

Hur gör vi med utdelningen?

Konsekvenserna som följer av spridningen av covid-19 ställer särskilt stora krav på styrelsers analyser av sina utdelningsförslag.

Vad gäller utdelning så måste styrelsen kunna försvara sitt beslut med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Bolagets framtida likviditetsbehov ska beaktas av styrelsen i den prövning styrelsen ska göra enligt försiktighetsregeln i aktiebolagslagen.

Förutom styrelsens lagstadgade ansvar att se till bolagets likviditetsbehov finns även andra mjukare värden att beakta. Sänder vi rätt signalvärde om vi föreslår utdelning under en tid av kris där hela samhället och näringslivet till stor del befinner sig i ett undantagstillstånd?

Kan vi dra tillbaka beslut om utdelning i efterhand om läget skulle försämras väsentligt?

Om stämman fattat beslut om utdelning kan beslutet enbart återkallas om samtliga aktieägare samtycker. Dock kan det finnas möjlighet att skjuta på utbetalningen om styrelsen har bemyndigande att bestämma utdelningsdag. Saknas bemyndigande kan situationen potentiellt lösas genom att styrelsen kallar till en stämma och föreslår beslut om att skjuta upp utbetalningstillfället. Om utbetalningstillfället ska skjutas upp mer än till dagen före nästa årsstämma krävs det dock att samtliga aktieägare samtycker.

Bolagsstämmor och covid -19

För många bolag innebär bolagsstämman normalt att ett stort antal aktieägare samlas på en och samma plats. Till följ av spridningen av covid-19 är det därför många frågor och funderingar som uppstår inför årets stämma.

Kan vi hålla vår bolagsstämma digitalt?

Enligt aktiebolagslagen ska bolagsstämman hållas på en viss ort, där bolaget har sitt säte, eller ort som anges i bolagsordningen. Därför går det inte att hålla en bolagsstämma helt digitalt.

Däremot är det möjligt att ordna en så kallad hybridstämma där en mötesordförande och en justeringsperson deltar fysiskt och de aktieägare som vill. Dock minst en, om inte aktieägaren och någon av tidigare nämnda personer är en och samma. Resten av aktieägarna kan teoretiskt delta digitalt. De som deltar digitalt måste då ha möjligheten att följa hela innehållet och delta interaktivt i diskussioner och i beslutsfattande. Det krävs dock att stämman godkänner denna digitala lösning.

Om aktieägare som deltar digital ska ha möjlighet att rösta så måste de kunna identifiera sig på ett tillförlitligt sätt och röstningen måste ske samtidigt som övriga deltagare röstar.

Det finns alltså en del utmaningar med digitalt deltagande i bolagsstämmor. För de bolag som kommer fram till att detta inte är en lösning för dem finns det ändå åtgärder som kan vidtas. Till exempel kan bolaget se över om det finns andra, luftigare lokaler på samma ort där stämman kan hållas istället. Hos vissa bolag kan det finns möjlighet till poströstning eller att styrelsen har rätt att införa möjlighet till poströstning. Ombud är också ett alternativ för aktieägare som exempelvis befinner sig i en riskgrupp. Detta är en ovillkorlig rätt som varje aktieägare har och som bolaget inte kan neka.


Ann-Charlotte Weber, Senior manager
ann-charlotte.weber@kanton.se