Nasdaqs övervakningsfunktion lämnar information med anledning av covid-19

Kanton / Nyheter / Nasdaqs övervakningsfunktion lämnar information med anledning av covid-19

Nyhet

19 mar 2020

Spridningen av covid-19 innebär utmaningar i olika avseenden för bolag noterade på en reglerad marknad. Övervakningsfunktionen vid Nasdaq Stockholm AB (Börsen) har lämnat information om ett par frågeställningar som kan uppstå.

Informationsgivning

Börsen uppmärksammar bolag på att om information om effekter av covid-19 på bolagets finansiella position eller resultat är att betrakta som insiderinformation ska den offentliggöras så snart som möjligt i enlighet med artikel 17 i marknadsmissbruksförordningen (MAR).

Börsen riktar även uppmärksamhet till ESMA:s rekommendationer, gällande bolagens informationsgivning samt finansiella rapportering med anledning av det fortsatta utbrottet av covid-19, som publicerades den 11 mars 2020.

  • Informationsgivning - Bolagen ska så snart som möjligt offentliggöra relevant och väsentlig information avseende effekterna av covid-19 på bolagens verksamhet, framtidsutsikter eller finansiella situation i enlighet med deras öppenhetsskyldigheter i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (MAR).
  • Finansiell rapportering - Bolagen bör öppet i sin årsredovisning för 2019 redovisa faktiska och potentiella effekter av covid-19 i den utsträckning det är möjligt baserat på både en kvalitativ och kvantitativ bedömning av deras verksamhet, finansiella situation och ekonomiska resultat. Om årsredovisningen för 2019 är färdigställd bör detta istället belysas i bolagens kommande delårsrapporter.

Läs mer >> ESMA:s rekommendationer med anledning av COVID-19

Observationsstatus och förhandsinformation till Börsen

Bolag kan som en följd av spridningen av covid-19 komma att påverkas negativt finansiellt. Om det föreligger en väsentlig osäkerhet om bolagens ekonomiska situation, kommer Börsen att ge bolagen observationsstatus. Väsentlig ekonomisk osäkerhet anses bland annat föreligga om bolagen saknar erforderligt rörelsekapital för den närmaste tremånadersperioden.

Börsen vill även uppmärksamma alla bolag om skyldigheten att lämna förhandsinformation till Börsen, innan offentliggörandet av viss insiderinformation. Detta gäller för insiderinformation med extraordinär betydelse för bolagen för att möjliggöra för Börsen att ta ställning till huruvida olika övervakningsåtgärder är påkallade, så som observationsnotering eller handelsstopp.

Läs mer på i Nasdaqs pressmeddelande.