ESMA:s förväntningar avseende tillämpningen av IAS 12

Kanton / Nyheter / ESMA:s förväntningar avseende tillämpningen av IAS 12

Nyhet

16 jul 2019

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) har offentliggjort ett offentligt uttalande om IAS 12 Inkomstskatter. I uttalandet fastställer ESMA sina förväntningar avseende tillämpningen av kraven för redovisning, värdering och upplysningar av uppskjuten skattefordran som härrör från underskottsavdrag i finansiella rapporter som upprättas enligt IFRS.

Uttalandet syftar till att främja en konsekvent tillämpning av IFRS inom EU och innehåller huvudbudskap som emittenter, revisorer och revisionsutskott bör ta hänsyn till vid redovisning av uppskjuten skattefordran i sina finansiella rapporter.

Uttalandet är ett resultat av European Enforcers Coordination Sessions (EECS), ett forum inom ESMA för EU:s nationella redovisningstillsynsorgan.

ESMA och de nationella redovisningstillsynsorganen kommer att fortsätta att övervaka tillämpningen av kraven i IAS 12 och kommer att beakta de frågor som framhävs i detta offentliga uttalande vid genomförandet av granskningar av finansiella rapporter inom ramen för redovisningstillsyn.


Läs mer: ESMA sets out expectations regarding application of IAS 12