IASB ändrar definitionen av en rörelse i IFRS Standards angående rörelseförvärv

Kanton / Nyheter / IASB ändrar definitionen av en rörelse i IFRS Standards angående rörelseförvärv

Nyhet

22 okt 2018

International Accounting Standards Board (IASB) har idag utfärdat resultatet av Definition of a Business (Amendments to IFRS 3). Ändringarna av definitionen av en rörelse i IFRS 3 Rörelseförvärv syftar till att lösa de svårigheter som uppstått när ett företag ska avgöra om ett förvärv har inkluderat en rörelse eller en grupp tillgångar. Ändringarna gäller för företagsförvärv för vilka förvärvstidpunkten infaller 1 januari 2020 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten.

En översyn av IFRS 3 Rörelseförvärv visade att bolag har haft svårigheter att definiera om bolaget har förvärvat en rörelse eller en grupp tillgångar. Eftersom redovisningskraven för goodwill, förvärvskostnader och uppskjuten skatt skiljer sig mellan förvärv av en rörelse och förvärv av en grupp tillgångar beslutade IASB att utfärda ett ändringsförslag gällande definitionen av en rörelse i IFRS 3 Rörelseförvärv som syftar till att lösa dessa svårigheter.

Den ändrade definitionen betonar att företagets output är att tillhandahålla varor och tjänster till kunder, medan den tidigare definitionen fokuserade på avkastning i form av utdelning, lägre kostnader eller andra ekonomiska fördelar för investerare. Förutom att definitionen är ändrad i ordalydelse har IASB även lämnat kompletterande vägledning.

Ändringarna gäller för företagsförvärv för vilka förvärvstidpunkten infaller 1 januari 2020 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten.

Läs nyheten i sin helhet på IFRS:s hemsida.


Ronja Widing, Consultant