Tips inför årsstämman

Kanton / Artiklar / Tips inför årsstämman

Artikel

08 apr 2019

Det är mycket som ska förberedas inför årsstämman. Kallelse ska distribueras och en stor mängd information ska göras tillgänglig för aktieägarna. Det är förstås även viktigt att vara förberedd på de eventuella frågor som kan komma på tal, i syfte att kunna ge välgrundade och tydliga svar.

Eftersom stämmosäsongen snart är här vill vi passa på att lyfta fram några viktiga ämnen som kan komma på tal under ert bolags årsstämma. Vi inleder med våra egna tips kring punkter som bolag generellt bör vara förberedda på att svara på frågor kring under årsstämman. Därefter presenteras Aktiespararnas kärnfrågor inför bevakningen av årets stämmor.

Ämnen som vanligen diskuteras vid årsstämman

Finansiell ställning, riskhantering, intern styrning och kontroll, ansvarsfullt företagande samt uppföljning av tidigare utfästelser är ämnen som vanligen diskuteras vid årsstämman. Nedan följer några punkter inom respektive ämne som kan vara bra att vara förberedd på att svara på frågor kring.

Finansiell ställning

  • Viktiga kassaflödes-, balans- och resultatposters utveckling samt förändringar i viktiga poster.
  • Finansiella risker, osäkra kundfodringar, intäktsläckage och valutaeffekter.

Uppföljning av tidigare utfästelser

  • Återkoppling till tidigare utfästelser.
  • Uppföljning av eventuella förändringar gentemot vad som tidigare har kommunicerats, exempelvis avseende bolagets långsiktiga strategiska plan.

Riskhantering, intern styrning och kontroll

  • Vilket underlag styrelsen har för att diskutera bolagets risker och möjligheter.
  • Hur verksamhetsmålen säkras för 2019.
  • Vilka bolagets största risker och möjligheter är samt hur dessa identifieras och följs upp.

Ansvarsfullt företagande

  • Hur arbetet inom ekonomisk-, miljö- och social påverkan ser ut. Inom social påverkan ingår företagets påverkan avseende mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och arbetsvillkor, produktansvar samt företagets roll i samhället.
  • Var i värdekedjan bolagets ansvar börjar och slutar.
  • Om hållbarhet är en integrerad del i bolagets strategier och beslutsfattande.

Aktiespararnas kärnfrågor 2019

Den 18 mars presenterade Aktiespararna de kärnfrågor som man kommer att fokusera på vid årets bevakning av årsstämmor. Ett tips till våra läsare är att se över dessa frågor inför er årsstämma.

Aktiespararna har utsett fyra kärnfrågor inför 2019 varav tre är allmänna och den fjärde framförallt har bäring på de mindre bolagen.

Hållbarhet- med fokus på korruption

Aktiespararna ser med oro på den utveckling som varit där allt fler svenska bolag fastnar i internationella korruptions- och penningtvättshärvor. Detta är ett komplext internationellt problem och Aktiespararna kommer att ställa frågor kring hur bolagen jobbar emot detta. Aktiespararna har även i media ställt krav på de svenska tillsynsmyndigheterna att intensifiera sitt arbete gentemot korruption och penningtvätt.

Ett ökat oberoende

Aktiespararna vill se ett ökat oberoende i styrelser och valberedningar. Detta för att stärka småspararnas röst i bolagens beslutsprocesser.

Hybridstämmor

Aktiespararna vill att bolagen ska möjliggöra för fler aktieägare att följa och delta i bolagsstämman. Ett sätt att göra detta är att ha så kallade hybridstämmor, det vill säga stämmor där det är möjligt för aktieägare att följa stämman i stämmosalen såväl som på distans, till exempel genom en webbsändning i realtid. I förlängningen vill Aktiespararna även se att bolagen möjliggör för aktieägarna att även rösta på distans i realtid.

Riktade emissioner- framförallt i de mindre bolagen

Aktiespararna ser med oro på att det i många mindre bolag i det närmaste slentrianmässigt vid bolagsstämman ges ett bemyndigande till styrelsen att genomföra riktade nyemissioner med frångående från aktieägarnas företrädesrätt. Detta då detta riskerar en utspädning av Aktieägarnas ägande på ett för dem närmast okontrollerat sätt. Aktiespararna vill att beslut om nyemission i första hand ska beslutas av stämman, ordinarie eller vid en extrastämma.


Ann-Charlotte Weber, Senior manager
ann-charlotte.weber@kanton.se