Nytt EU-direktiv kan komma att skärpa företagens transparens i värdekedjan

Kanton / Nyheter / Nytt EU-direktiv kan komma att skärpa företagens transparens i värdekedjan

Nyhet

25 feb 2022

EU-kommissionen har föreslagit ett nytt direktiv (Corporate Sustainability Due Diligence and amending Directive EU 2019/1937) gällande företags skyldighet att genomföra granskning, s.k. due diligence, för hur respektive verksamhet påverkar andra aktörer i värdekedjan.

Förslaget är tänkt att fungera som ett komplement till de due diligence-relaterade krav som återfinns i EU:s taxonomiförordning, reglerna om icke-finansiell rapportering i årsredovisningen och skyldigheten för finansmarknadsaktörer att lämna hållbarhetsupplysningar (SFDR). Förslagets syfte är att utvidga företagens befintliga skyldigheter till att omfatta hela värdekedjan. Förutsatt att kommissionens förslag godkänns, kommer det initialt att påverka:

  • stora företag med >500 anställda och omsättning över 150 MEUR, och
  • mellanstora företag med >250 anställda och omsättning över 40 MEUR som är verksamma inom metallutvinning, olje-, gas- och textilindustrin.

Kommissionens förslag innefattar även möjlighet till sanktioner och skadestånd, vid regelöverträdelse.

Läs hela Finansinspektionens artikel här.

Ta del av EU-kommissionens förslag i sin helhet: Proposal Directive Corporate Sustainable Due Diligence and Annex.