EU:s åtgärdspaket för hållbarhetsredovisning

Kanton / Nyheter / EU:s åtgärdspaket för hållbarhetsredovisning

Nyhet

10 maj 2021

EU-kommissionen har presenterat ett samlat åtgärdspaket med slutgiltig taxonomi och nytt direktiv för hållbarhetsredovisning.

EU:s åtgärdspaket omfattar en delegerad akt för EU:s taxonomi (förordning [EU] 2020/852), förslag till direktiv om företagens hållbarhetsredovisning (CSRD) samt sex delegerade rättsakter för investerings- och försäkringsrådgivning, förvaltningsuppdrag samt produkttillsyn och styrning. Syftet är att göra det möjligt för investerare att rikta in sina investeringar mot mer hållbar teknik och hållbara företag och därmed bidra till målet att göra Europa klimatneutralt 2050.

Genom den delegerade akten för EU:s taxonomi införs kriterier för att identifiera vilken typ av verksamheter som bidrar väsentligt till två av taxonomiförordningens miljömål: klimatanpassning och begränsning av klimatförändringar.

Förslaget på direktiv om företagens hållbarhetsredovisning (CSRD) innebär i sin tur att de nuvarande reglerna (NFRD, direktiv 2014/95/EU) revideras och skärps. Bland annat utvidgas kraven till att omfatta alla stora företag och alla börsnoterade företag.

I Sverige har vi redan en utvidgad tillämpning av det nuvarande hållbarhetsdirektivet. Men de krav som ställs med det nya direktivet kommer att vara betydligt högre än de nuvarande.

CSRD innebär exempelvis ett tydligt steg i riktning mot att jämställa hållbarhetsinformation med finansiell information. Företag ska hållbarhetsrapportera på fler kriterier och data ska kunna läsas av och bearbetas digitalt. Kommissionen föreslår att standarder ska tas fram för stora företag och separata, proportionella standarder för små och medelstora företag, som inte ska vara obligatoriska att följa för små och medelstora företag som inte är börsnoterade.

Hållbarhetsrapporten enligt CSRD ska även granskas översiktligt av en revisor. Enligt nuvarande regler krävs enbart ett uttalande från revisorn om att en hållbarhetsrapport finns.

Det nya direktivet förväntas träda i kraft i december 2022 och ska tillämpas från och med 2023.

Läs mer om EU:s åtgärdspaket för hållbarhetsredovisning:

Hållbar finansiering och EU:s taxonomi (europa.eu)

Corporate sustainability reporting (EU-kommissionen)