Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Kanton / Nyheter / Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Nyhet

27 apr 2020

Nu föreslås ytterligare ändringar som ska komplettera de nya reglerna kring genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Regeringen föreslår att det ska införas tillfälliga möjligheter för aktiebolag och ekonomiska föreningar att genomföra bolags- respektive föreningsstämmor helt utan fysiskt deltagande. Förslagen innebär att en stämma kan hållas antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning, eller genom att aktieägarna eller medlemmarna enbart deltar genom poströstning. Om stämman hålls med enbart poströstning, ska aktieägare och medlemmar kunna ta tillvara även sina övriga rättigheter per post.

Förslagen syftar till att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 och underlätta för bolag och föreningar att genomföra stämmorna utan hälsorisker för aktieägare, medlemmar och andra. Förslagen kompletterar de regler som nyligen införts genom lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genom­förandet av bolags- och föreningsstämmor.

Förslagen omfattar även bl.a. bostads­rätts­föreningar, kooperativa hyres­rätts­föreningar, bank­aktiebolag, kredit­marknads­företag och försäkrings­företag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2020.

FAR har haft möjlighet att lämna sina på utkastet till lagrådsremissen ”Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor” och välkomnar möjligheterna att hålla stämman utan fysiskt deltagande. I sitt svar framhåller FAR att det bör vara möjligt för aktieägare och medlemmar att utöva sin rösträtt elektroniskt med hjälp av avancerad elektronisk identifiering och signering. Ett förfarande som FAR tror skulle uppfattas som enklare och säkrare än poströstning.

FAR föreslår att lagändringarna, om möjligt, bör träda i kraft snarast för att så många bolag och föreningar som möjligt faktiskt ska kunna utnyttja möjligheten att tillämpa de nya reglerna.

Läs mer:

FAR:s remisssvar i sin helhet

Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor (pdf 385 kB)


Läs även:

Tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolagsstämmor