IASB föreslår ändringar till IFRS standarder för att förbättra upplysningar om redovisningsprinciper

Kanton / Nyheter / IASB föreslår ändringar till IFRS standarder för att förbättra upplysningar om redovisningsprinciper

Nyhet

01 aug 2019

International Accounting Standards Board (IASB) har publicerat förslag till ändringar av mindre omfattning i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter och IFRS Practice Statment 2: Making Materiality Judgements för att hjälpa bolag att förse användare av finansiella rapporter med användbara upplysningar i redovisningsprinciperna.

IAS 1 kräver att bolag upplyser om ”signifikanta” redovisningsprinciper. IASB föreslår att referensen signifikant ersätts med krav på att upplysa om ”väsentliga” redovisningsprinciper i syfte att förtydliga vart gränsen går för vilka upplysningar som ska lämnas.

Förslaget fastställer att upplysningar om redovisningsprinciper är väsentliga om det, när de tillsammans med annan information i de finansiella rapporterna, kan påverka de beslut som användare fattar om företaget.

IASB föreslår även att IAS 1 ska kompletteras med en vägledning som ska hjälpa företag att förstå vad som gör en redovisningsprincip väsentlig, samt att IFRS Practice Statement 2 ska uppdateras med fler förklaringar och exempel för att hjälpa företag att tillämpa väsentlighetsprincipen i beslut om vilka redovisningsprinciper som ska upplysas om.

IASB efterfrågar nu kommentarer på de föreslagna ändringarna och är särskilt intresserade av om de exempel som föreslås inkluderas i IFRS Practice Statement 2 är hjälpfulla.

Rekommendationsförslaget är på remiss till och med den 29 november 2019.