IASB publicerar förslag till ändringar i IAS 12

Kanton / Nyheter / IASB publicerar förslag till ändringar i IAS 12

Nyhet

17 jul 2019

International Accounting Standards Board (IASB) har publicerat ett ändringsförslag avseende ändringar in IAS 12 Inkomstskatter som syftar till att klargöra hur företag ska redovisa uppskjuten skatt på leasingavtal och vid avveckling av verksamheter.

Bakgrund

IAS 12 anger hur ett företag redovisar inkomstskatt, inklusive uppskjuten skatt, som representerar belopp som ska betalas eller återvinnas i framtiden. Under specifika omständigheter är företag undantagna från att redovisa uppskjuten skatt när de redovisar tillgångar eller skulder för första gången. Det har dock rått en viss osäkerhet på marknaden om undantaget gäller leasingavtal och vid avveckling av verksamheter. För att främja en konsekvent tillämpning av standarden har IASB föreslagit ändringar i begränsad omfattning. Enligt de föreslagna ändringarna skulle undantaget i standarden inte gälla leasingavtal eller vid avveckling av verksamheter - transaktioner för vilka företag redovisar både en tillgång och en skuld. De föreslagna ändringarna skulle innebära att företag redovisar uppskjuten skatt på sådana transaktioner.

Effektivt datum och övergång

Ändringsförslaget innehåller inte något föreslaget ikraftträdande datum eftersom IASB avser att besluta om detta efter exponeringsperioden. De föreslagna ändringarna skulle tillämpas retroaktivt i enlighet med IAS 8 och tidig tillämpning skulle tillåtas. Av praktiska och kostnadsmässiga skäl tillhandahålls viss förenkling för bedömningen av sannolikheten för att en beskattningsbar vinst kommer att finnas tillgänglig mot vilken den avdragsgilla temporära skillnaden kan utnyttjas.

Det går att kommentarerna på förslaget fram till den 14 november 2019.


Läs mer: IASB proposes amendents to accounting for deferred tax