Esma publicerar årets fokusområden för tillsynen över börsföretagens rapportering

Kanton / Nyheter / Esma publicerar årets fokusområden för tillsynen över börsföretagens rapportering

Nyhet

19 nov 2021

Den europeiska värdepappers- och marknadsmyndighet publicerar årligen en rad fokusområden som vidare präglar prioriteringarna i tillsynsarbetet över börsbolagens rapportering. Årets fokusområden präglas av behovet av tillräcklig information gällande coronapandemins effekter och klimatrelaterade frågor.

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighet (ESMA) har pekat ut vilka områden som ska prioriteras när tillsynsmyndigheterna i EU ska granska börsföretagens finansiella rapporter för räkenskapsåret 2022. De prioriterade områdena har valts ut gemensamt av Esma och de organ som ansvarar för redovisningstillsynen i medlemsländerna och berör flera områden. Prioriteringar anges för såväl de finansiella rapporterna, upprättade enligt IFRS, som hållbarhetsrapporterna och alternativa nyckeltal för att belysa upplysningsskyldighet i enlighet med artikel 8 i Taxonomiförordningen.

Följande områden har prioriterats för den finansiella rapporteringen enligt IFRS:

Effekter och påverkan av coronapandemin

Grundlig bedömning och transparens i redovisningen gällande långtidseffekterna av coronapandemin och dess återhämtningsfas.

Klimatrelaterade frågor

Överensstämmelse mellan den finansiella rapporteringen och den icke-finansiella informationen om klimatrelaterade ämnen. Fokus kommer även att ligga på rapporteringen om klimatrelaterade risker, uppskattningar och bedömningar kopplat till klimatrisker och väsentligheten i dessa.

Förväntade kreditförluster för kreditinstitut

Ökad transparens avseende värdering av förväntad kreditförluster. Mer detaljerat kommer granskningen att fokusera på ’management overlays’, väsentliga förändringar i kreditrisk, framåtriktad information, förändringar gällande förlustavdrag, kreditriskexponering och säkerheter samt effekten av klimatrelaterade risker på värderingen av förväntad kreditförlust.  

Följande områden har prioriterats för icke-finansiell rapportering:

  • Pandemins inverkan på hållbarhetsrelaterade mål och icke-finansiella nyckeltal, samt information om eventuella strukturella förändringar.
  • Klimatrelaterade policyer och dess utfall.

Slutligen påminner ESMA om tillämpningen av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet, ESEF. 

Redovisningstillsynen som de prioriterade områdena avser, utgår per kalenderår. Med andra ord så är det delårsrapporter, bokslutskommuniké och årsredovisning avseende räkenskapsåret 2022 som är aktuella för de utpekade granskningsområdena.

Läs publiceringen i sin helhet på Esma:s hemsida.