Ändringar i Nasdaq First North Growth Market Rulebook

Kanton / Nyheter / Ändringar i Nasdaq First North Growth Market Rulebook

Nyhet

22 dec 2023

Nasdaq Nordic har nyligen granskat Nasdaq First North Growth Market Rulebook och presenterat ändringar som kommer att gälla från och med den 1 januari 2024. Ändringarna avser huvudsakligen det femte kapitlet och handlar om att stärka regler som omfattar självständigheten hos Certified Advisers och hanteringen av intressekonflikter.

En Certified Adviser är obligatorisk vid en noteringsprocess och under tiden företaget i fråga är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Den har i uppgift att stödja emittenten under denna tidsperiod och samtidigt säkerställa att marknadens integritet upprätthålls genom att bidra till att finansiella instrument handlas effektivt och säkert. Det är därför viktigt att företag som tar på sig rollen som Certified Adviser är medvetna om intressekonflikterna som kan uppstå.

Ändringarna i regel 5.2 (h) handlar om höjda krav på ökad transparens från Certified Advisers, där identifiering och beskrivning av potentiella intressekonflikter nu kommer att krävas i de riktlinjer och interna rutiner som uppstår från rollen, tillsammans med åtgärder för att hantera konflikterna. Regel 5.3 har också förtydligats vad gäller lämplighetskraven för att bli godkänd som Designated Contact Person. Vidare har regel 5.6 anpassats så att Certified Advisers för att kunna bli godkända av börsen, ska genomgå en sanktionsgranskning, någonting som också kommer att gälla Designated Contact Persons. Börsen har i enlighet med regelförändringen också rätten att när som helst kräva ytterligare sådana.

Regel 5.7 som handlar om självständigheten hos Certified Advisers, har också stärkts för att mildra potentiella intressekonflikter. Ändringarna handlar bl.a om, att för Designated Contact Persons och andra som är involverade med Certified Adviser i fråga, förbjuda handel med aktier eller aktie-relaterade instrument av emittenten som företaget i fråga är Certified Adviser för. Vilka som är involverade med Certified Advisers har också förtydligats (regel 5.7.5). Vidare förbjuds nu att emittenten genomför betalningen till Certified Adviser med sina egna aktier eftersom det kan ge upphov till intressekonflikter, oavsett om Certified Adviser i fråga har ett separat aktieinnehav eller inte (regel 5.7.6). Ytterligare framförs att Certified Adviser i fråga får vara delaktig i andra rådgivande funktioner hos emittenten men endast i det fall ett sådant uppdrag inte riskerar att skapa en intressekonflikt inom rollen och under förutsättningen att funktionerna tydligt är åtskilda (regel 5.7.7). Slutligen innebär ändringarna att personer som är involverade i funktionen som Certified Adviser inte är tillåtna att förbereda eller presentera investeringsrekommendationer för emittenten som företaget i fråga är Certified Adviser för (regel 5.7.8).

Ytterligare ändringar har gjorts för olika länders bilagor i regelverket, vilka är “Supplement A – Iceland”, “Supplement B – Sweden” och “Supplement C – Finland”.

Ta del av ändringarna i helhet här.