Ändringsmeddelande avseende RFR 2

Kanton / Nyheter / Ändringsmeddelande avseende RFR 2

Nyhet

03 apr 2019

Enligt de ändringar i skattelagstiftningen som antogs 2018 och som gäller för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2019 eller senare får företag ej aktivera låneutgifter skattemässigt. Enligt skattelagstiftningen ska dessa nya regler tillämpas från och med räkenskapsåret som börjar 1 januari eller senare, vilket innebär att de inte redovisas retroaktivt.

Enligt RFR 2 IAS 23 Låneutgifter p.2 får ett företag kostnadsföra låneutgifter i den period de hänför sig till även om företaget aktiverar utgifterna i koncernredovisningen. I RFR 2 görs inga undantag från IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar av fel. Principbyten måste därmed alltid ske retroaktivt. Ett företag som aktiverar låneutgifter i juridisk person och byter redovisningsprincip med retroaktiv tillämpning uppfyller inte villkoren för räkenskapsenlig avskrivning.

Rådet för finansiell rapportering har därför beslutat att införa ett tillfälligt undantag från tillämpningen av IAS 8 vid byte av redovisningsprincip från aktivering till kostnadsföring av låneutgifter. Undantaget får tillämpas för räkenskapsår som inleds mellan 1 januari och 31 december 2019.

Läs nyheten i sin helhet på Rådets hemsida.

Ronja Widing, Consultant