Vissa ändringar i prospektregler

Kanton / Nyheter / Vissa ändringar i prospektregler

Nyhet

20 dec 2019

Vissa förändringar i EU:s prospektförordning kommer att börja tillämpas den 31 december 2019. Detta till följd av att en förordning som ändrar prospektförordningen nu publicerats i Europeiska unionens officiella tidning.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2115 av den 27 november 2019 om ändring av direktiv 2014/65/EU och förordningarna (EU) nr 596/2014 och (EU) 2017/1129 vad gäller främjande av användning av tillväxtmarknader för små och medelstora företag har nu publicerats i Europeiska unionens officiella tidning.

Med anledning av detta kommer vissa förändringar i EU:s prospektförordning (förordning [EU] 2017/1129) att börja tillämpas den 31 december 2019.

Det är viktigt att se över dessa förändringarna inför kommande prospektansökningar. Förändringarna kan även påverka pågående handläggning av prospekt och prospektliknande dokument.

Ändringarna innebär i korthet:

  • vissa förändringar av möjligheten att upprätta prospektliknande dokument
  • vissa förändringar av möjligheten att upprätta ett förenklat prospekt enligt de förenklade reglerna för offentliggörande för sekundäremissioner
  • vissa förändringar för EU-tillväxtprospekt

Läs mer här.