Lättnadsregel för redovisning av tillfälliga hyressänkningar - IFRS 16

Kanton / Nyheter / Lättnadsregel för redovisning av tillfälliga hyressänkningar - IFRS 16

Nyhet

01 jun 2020

The International Accounting Standards Board (IASB) publicerade den 28 maj 2020 den ändring av IFRS 16 som innebär att en lättnadsregel för redovisning av tillfälliga hyressänkningar för leasetagaren föranledda av covid-19 införs.

Den 24 april 2020 offentliggjorde IASB ett ändringsförslag som syftar till att ge praktiska lättnader för hyresgäster vid redovisning av tillfälliga hyreslättnader som uppstår till följd av covid-19-pandemin. Med tanke på att ärendet var brådskande publicerades ändringsförslaget med en 14-dagars kommentarperiod. Den 15 maj 2020 överlade IASB den mottagna feedbacken och slutförde ändringsförslaget efter några justeringar.

Lättnadsregeln innebär att leasetagare kan välja att tillämpa eller inte tillämpa modifieringsreglerna på hyreslättnader under 2020 som är direkt beroende av covid-19-pandemin. Tillämpning av lättnadsregeln kan innebära lättnader i två avseenden:

  • Leasetagare behöver inte bedöma om hyreslättnader är en modifiering av respektive avtal eller om de snarare ryms t.ex. inom force majeure-klausuler och därför inte utgör en modifiering av avtalet.
  • Leasetagare behöver inte justera leasingskulden och nyttjanderättstillgången baserat på de nya överenskomna hyrorna och med ny diskonteringsränta, utan kan redovisa hyreslättnaderna som rörliga hyror.

Redovisningen påverkas på olika sätt beroende på vilken typ av hyreslättnader som erhålls.

Den huvudsakliga förändringen från ändringsförslaget är att IASB hade föreslagit att den praktiska tillämpningen endast skulle vara tillgänglig för hyresbetalningar som ursprungligen skulle betalas under 2020. Efter att ha överlagt feedbacken till ändringsförslaget beslutade IASB att förlänga denna period till juni 2021 för att också fånga in hyresmedgivanden som beviljats under nuvarande period och varar i 12 månader framåt.

IASB övervägde men beslutade att inte ge några extra lättnader för leasegivare då den nödvändiga redovisningen inte bedöms vara lika komplicerad.

Ändringen träder i kraft för årliga rapporteringsperioder som börjar den 1 juni 2020 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten, inklusive i finansiella rapporter som ännu inte har godkänts för utfärdande den 28 maj 2020. Ändringen är också tillgänglig för delårsrapporter.

Läs nyheten i sin helhet på IASB:s hemsida

Läs ändringarna i IFRS 16 sin helhet Covid-19-related Rent Concessions Amendent to IFRS 16