TjänsterKontakt

Ann-Charlotte Weber

    Ann-Charlotte Weber
    Senior manager

    ann-charlotte.weber@kanton.se 
    Mobil: +46 70 769 67 09


FINANSIELL RAPPORTERING


Regelrätt rapportering

Lagar, regler och rekommendationer som styr den finansiella rapporteringen, såsom ÅRL, ABL och IFRS, ändras och uppdateras löpande för att öka ändamålsenligheten. Utöver det tillkommer ständigt nya nationella och internationella krav som styr vad, när och till vem bolagen ska rapportera.


Att ständigt hålla sig uppdaterad om vilka nyheter som ska implementeras samt övervaka hur ditt bolag påverkas av dessa nyheter är en viktig men också tidskrävande uppgift. Med en överblick och förståelse för nya lagar och regler uppnås ett proaktivt förhållningssätt vilket kan ge möjligheten att implementera förändringar på ett för bolaget optimalt sätt. Att hålla ordning och reda på den finansiella rapporteringen är en förutsättning för förtroende från externa intressenter. Tiden är tyvärr ofta knapp vilket kan leda till brister i regelefterlevnad och kvalitet.


Kanton kan stödja er med bland annat:

  • Implementering av nya lagar och regler

  • Kvalitetssäkring av finansiella rapporter

  • Upprättande av den formella delen av årsredovisning och delårsrapport

  • Utreda enskilda komplexa redovisningsfrågor