ÄmnesområdenKontakt

Stefan Pedersen   Stefan Pedersen
   ​​Manager
    
   stefan.pedersen@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 26 96 


Remissvar om stärkt skydd för visselblåsare

2018-09-20

Den 23 april 2018 presenterade Europeiska kommissionen ett förslag till direktiv med miniminormer om rapportering och hantering av anmälningar om olaglig verksamhet eller lagmissbruk av unionsrätten och om skydd av personer som rapporterar om sådana överträdelser (visselblåsarskydd). Enligt förslaget ska anställda som slår larm om oegentligheter och missförhållanden inte få utsättas för repressalier.

Finansinspektionen (FI) är positiv till EU:s direktivförslag och delar uppfattningen att problemet med för lite rapportering från visselblåsare bör försöka åtgärdas genom att stärka skyddet för visselblåsare på en rad centrala områden.

Dock anser FI att föreslagna artiklar, som ålägger den behöriga myndigheten att lämna återkoppling till den rapporterande personen om uppföljning av en lämnad rapport i syfte att informera denne om utredningens gång och resultat, skulle kunna få oönskade konsekvenser och därför bör ses över.

Läs nyheten  sin helhet på FI:s hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ronja Widing, ​Consultant, +46 (0)70 769 ​01 25